Drogi Pacjencie,
zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
Administratorem  Pana/Pani Danych Osobowych  jest:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisku
Inspektor Ochrony Danych
Artur Kacprzak
Dane kontaktowe do inspektora Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych
XYZ Doradztwo Usługi Szkolenia
26-900 Janów
ul. Makowa 28
NIP:796 107 05 83
tel. 693 626 386
Mail.: biuro@xyz.edu.pl
Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

PODSTAWY PRAWNE I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Art. 6 ust. 1 ppkt. c-d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych,

 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

ODBIORCA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM  DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pan/i prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych,

 • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • przenoszenia swoich danych (o ile w danym przypadku przysługuje),

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • wniesienia sprzeciwu,

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski w sprawie realizacji Pan/i praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych,

 • listownie na adres naszej placówki.

WNIESIENIE SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana/i dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Pan/i od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiana rozmiaru liter
Zmiana kontrastu