„Usprawnienie obsługi zdrowotnej pacjentów 3 podmiotów służby zdrowia, działających na terenie miasta Radomia i okolic poprzez kompleksową informatyzację„ 

Nr RPMA.02.01.01-14-2768/15

Cel projektu: Usprawnienie obsługi Pacjenta u wnioskodawcy i partnerów poprzez kompleksową informatyzację obejmującą: wdrożenie 
i uruchomienie eksploatacyjne zintegrowanego oprogramowania w zakresie pełnej obsługi pacjenta, realizacji podstawowych 
i specjalistycznych świadczeń medycznych, prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązująca ustawą 
„O systemie informacji w służbie zdrowia” oraz obowiązującej sprawozdawczości i zakup infrastruktury sprzętowej.

Planowane efekty: Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz stopniowy proces wyrównywania ich dostępności w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej jak również poprawę warunków w jakich świadczone będą usługi medyczne na terenie Radomia i okolic. Zakupione oprogramowanie i sprzęt komputerowy pozwoli na usprawnienie i poprawę jakości obsługi pacjentów.

Beneficjent: NOVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 26-600 Radom, ul. A. Struga 60/ACM

Partnerzy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko, 26 – 630 Jedlnia Letnisko, ul. Chopina 1

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „PLANTY” Sp. z o.o., 26 – 600 Radom, ul. 1905 Roku 20

Wartość projektu ogółem:  978 084,99 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 782 467,99 PLN

Zmiana rozmiaru liter
Zmiana kontrastu